BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZOETE MOED

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt:
a. Zoete Moed: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Yvette Wouters h.o.d.n. Zoete Moed gevestigd aan de Havendijk16 a te Tilburg,;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die (al dan niet via de website www.zoetemoed.nl) een bestelling plaatst bij Zoete Moed;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Zoete Moed en de klant; 
d. product: de taart, het gebak, de koek, de pindakaas, overige lekkernij en/of een aanverwant product, zoals gebaksbordje en gebaksbestek, die door Zoete Moed wordt geleverd;
e. website: de website www.zoetemoed.nl;
f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
g. zakelijke klant: de klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zoete Moed en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Zoete Moed en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4. Zoete Moed behoudt zich het recht voor om onderhavige voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen door Zoete Moed aan de klant ter hand worden gesteld. Na ontvangst van de nieuwe voorwaarden heeft de wederpartij 10 werkdagen de tijd om de overeenkomst met Zoete Moed op te zeggen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
3.3. Zoete Moed is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Zoete Moed is daarnaast niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening, dan wel eventuele noodzakelijk ingrediënten voor het maken van de bestelling voor Zoete Moed niet tijdig verkrijgbaar zijn. 
3.4. Het assortiment dat op de website of in de winkel wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
3.5. Het is mogelijk dat een product afwijkt van de foto van desbetreffend product op de website of voorbeeld in de winkel. Alle producten van Zoete Moed zijn met de hand gemaakt. Elke taart, gebak, cake of koek heeft zijn authentieke karakter en worden met eerlijke, verse producten bereid. De taarten worden afgeleverd in taartdozen met het logo van Zoete Moed. Levering in een blanco doos is op aanvraag mogelijk.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding c.q. opzegging zijn. Kleuren kunnen afwijken van de foto’s op de website. 

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod en/of de offerte van Zoete Moed telefonisch of schriftelijk heeft aanvaard. 
5.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Zoete Moed de klant via de e-mail een opdrachtbevestiging dat Zoete Moed de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. 

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten

6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
6.2. Zoete Moed zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen kunnen afwijken en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
6.3. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.
6.4. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
6.5. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Zoete Moed tussentijds worden gewijzigd.

Artikel 7. Giftcards en vouchers

7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden aangeboden door your giftcard en vouchers die worden uitgegeven door Zoete Moed. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld. 
7.2. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.
7.3. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Zoete Moed.nl worden geleverd.
7.4. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8. Betaling 

8.1. Betaling kan geschieden contant of via pin in de winkel. Ingeval van een bestelling kan contant in de winkel of via een bankoverschrijving worden afgerekend dan wel – voor zakelijke klanten – op factuurbasis. Betalingen dienen vóór de levering volledig te zijn gedaan. Ingeval van niet tijdige betaling is Zoete Moed niet verplicht te leveren.
8.2. Indien levering voor zakelijke klanten op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
8.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Zoete Moed maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Artikel 9. Levering

9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Zoete Moed zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.
9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld dan wel zijn vooraf door Zoete Moed met de klant gecommuniceerd.
9.3. Indien het product voor 10 uur besteld is, dan kan het product de volgende dag geleverd worden, tenzij anders is aangegeven. 
9.4. Standaard wordt de bestelling geleverd tussen 10:00 uur en 12:00 uur op de door de klant gekozen datum.
9.5. De door Zoete Moed opgegeven leverdatum is slechts indicatief.
9.6. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.
9.7. Bij de zakelijke klanten wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.
9.8. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
9.9. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.
9.10. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met Zoete Moed. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
9.11. Bij aflevering wordt om de handtekening gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Artikel 10. Annulering of wijziging van de bestelling 

10.1. De klant kan de bestelling tot 72 uur voor de dag dat de bestelling geleverd wordt kosteloos annuleren. Daarna zijn de volledige kosten van het offertebedrag aan Zoete Moed verschuldigd.
10.2. Annulering dient schriftelijk (via de e-mail) te geschieden.
10.3 Om een wijziging door te geven dient de klant uiterlijk 48 uur vóór de afgesproken leverdatum telefonisch contact op te nemen met Zoete Moed. Zoete Moed kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
10.4 Zoete Moed behoudt zich het recht toe om bestellingen te weigeren en/of te annuleren zonder opgaaf van reden aan de klant. Als er voor de bestelling die geannuleerd wordt, al betaald is, zal het volledige bedrag teruggestort worden door Zoete Moed. 

Artikel 11. Personaliseren van het product

11.1. Zoete Moed is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.
11.2. Het is de klant niet toegestaan Zoete Moed een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Zoete Moed constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden dan wel anderszins in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden, dan heeft Zoete Moed het recht de bestelling te weigeren en/of annuleren.
11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Zoete Moed tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

Artikel 12. Herroepingsrecht

12.1. Omdat Zoete Moed enkel producten levert die snel bederven of verouderen, zoals een geleverde taart, gebak, cake en koeken, kan de klant geen beroep doen op het herroepingsrecht. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door Zoete Moed herverkocht kunnen worden, kunt niet worden geruild of geretourneerd. 
12.2 Indien het bestelde product in beschadigde of verkeerde staat aan de klant wordt geleverd, kan in overleg een nieuw product opgehaald/bezorgd worden, indien beschikbaar. De klant dient dit direct na levering telefonisch aan Zoete Moed kenbaar te maken. 
12.3 De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen/brengen naar het volgende adres:

Zoete Moed 
Havendijk 16a
5017 AM Tilburg 

Zoete Moed zal bij een retournering zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

Artikel 13. Vragen of Klachten

13.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

Zoete Moed 
Tel:
0644320686
e-mail: yvette@zoetemoed.nl

13.2 Zichtbare gebreken aan geleverde producten, zoals o.a. bedoeld in artikel 12.2 dienen direct na de levering aan Zoete Moed gemeld te worden. Indien de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Zoete Moed worden gemeld, dan is Zoete Moed niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
13.3 Klachten worden door Zoete Moed binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. 
13.4 Door Zoete Moed als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij ter hoogte van het aankoopbedrag worden vergoed. De kosten die gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Zoete Moed.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. Zoete Moed kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld of geïnstrueerd.
14.2. De kleuren die te zien zijn op de website kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Zoete Moed is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
14.3. Een geleverde taart, gebak, cake, koek of vergelijkbare product is beperkt houdbaar. Zoete Moed is niet aansprakelijk indien een geleverd product wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
14.4. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
14.5. Zoete Moed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zoete Moed is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.
14.6. De aansprakelijkheid van Zoete Moed is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het aankoop- c.q. factuurbedrag van de bestelling.
14.7. Verhaalsrechten en andere bevoegdheden van de klant jegens Zoete Moed, in welke vorm dan ook, verjaren in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop het product is geleverd.

Artikel 15. Overmacht 

15.1. In geval van overmacht is Zoete Moed niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
15.2. Van overmacht aan de zijde van Zoete Moed is o.a. sprake indien Zoete Moed.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare zieke medewerkers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Zoete Moed als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken. 
15.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Zoete Moed ten gevolge waarvan Zoete Moed haar verplichtingen niet, niet tijdig of onvolledig kan nakomen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Het intellectuele eigendom van alle door Zoete Moed geleverde producten berust geheel en onvoorwaardelijk bij Zoete Moed.
16.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoete Moed mag de klant geen producten, informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen, die hij al dan niet uit de winkel of via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren, verveelvoudigen of anderszins openbaar maken.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 
17.2. Zoete Moed verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving en de verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op elke overeenkomst tussen Zoete Moed en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
18.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Zoete Moed worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Oost-Brabant.